Veelgestelde vragen

 • Wat is een gevolmachtigd agent?

  Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om namens een of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, ook doet.

  Bijna, want hij draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (Afm).

  Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.

 • Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

  Briefhoofd of website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent.

  U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen..

 • En bij schade?

  De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

 • Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

  Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren.

  De gevolmachtigd agent kan u naast standaard producten van verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen.

  Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan.

  De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen. Een eigen volmachtproduct is het 'huismerk' van de gevolmachtigd agent.

 • Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

  Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld.

  Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

 • Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

  Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

 • Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

  Nee, er worden geen additionele kosten in rekening gebracht. Dit is verdisconteerd in de premie.

 • Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?

  De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft.

  Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.

 • Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

  Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (Afm) zijn gesteld. Bovendien stellen verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit.

  Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.

  De Raetsheren van Orden B.V. is enig aandeelhouder van Raetshagen Assuradeuren B.V. Raetshagen Assuradeuren B.V. werkt geheel onafhankelijk van de andere werkmaatschappijen binnen de Groep.

  Ter voorkoming van conflicterende belangen conformeren wij ons aan de Kwaliteitsnormering NVGA, artikel 1.1.

  Klik hier om Kwaliteitsnormering NVGA te downloaden.

  Klik hier voor de procedure conflicterende belangen.

 • Wat als ik een klacht heb?

  Klachteninstituut

  Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Wanneer u echter niet tevreden bent kunt u ons daarover benaderen. Richt uw brief aan de directie, Arcadialaan 36 c/d, 1813 KN Alkmaar. U zult binnen 5 werkdagen een bevestiging ontvangen waarin wij de vervolgprocedure uiteenzetten om uw klacht zo spoedig mogelijk naar tevredenheid af te handelen.

  De procedure:

  1. Zodra wij uw brief binnen hebben sturen wij u binnen twee werkdagen een bevestiging.
  2. De directie zal de klacht direct intern bespreken met betrokkenen en de achtergrond van de klacht
  3. onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het handelen van één of meerdere personen, en u wenst dat uw klacht niet met de perso(o)n(en) in kwestie wordt besproken, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk te vermelden in uw klachtbrief.
  4. Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden, wordt er contact met u opgenomen. De vervolgprocedure zal met u worden besproken.
  5. Na het telefonisch onderhoud ontvangt u binnen twee dagen een brief waarin wordt bevestigd hetgeen besproken is.
  6. Raetshagen Assuradeuren B.V. onderneemt zo nodig actie waardoor uw klacht wordt verholpen.
  7. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd, wanneer u naar tevredenheid een antwoord of oplossingssystematiek heeft ontvangen. Raetshagen Assuradeuren B.V. zal naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk stellen om uw klacht naar behoren te verhelpen.
  8. Ons uitgangspunt is uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Hierbij mag de totale doorlooptijd na binnenkomst van uw klachtbrief de termijn van een maand in principe niet overschrijden. Als blijkt dat de klacht niet binnen deze termijn af te handelen is, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.

  Tevens melden wij u dat Raetsheren van Orden Groep B.V. aangesloten is bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening. Wanneer wij naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd kunt u dit onafhankelijke klachteninstituut benaderen.
  KIFID

  Klachteninstituut Financiële dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  070 – 355 2248

 • Hoe gaat Raetshagen Assuradeuren B.V. om met privacy?

  Privacystatement
  Raetshagen Assuradeuren B.V. onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode wordt door Raetshagen Assuradeuren B.V. nageleefd. Met dit privacyreglement willen wij aan u toelichten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan. Dit privacyreglement is ook van toepassing op door ons aangeboden apps.

  Doeleinden verwerken
  Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

  Bijzondere persoonsgegevens
  Bij sommige verzekeringen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

  Uitwisseling gegevens
  Raetshagen Assuradeuren B.V. kan uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als:

  • dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of
  • dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of
  • wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of
  • voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of
  • de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitale belangen, of
  • u hiervoor toestemming heeft gegeven.

  In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS. Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening andere bedrijven inschakelen. Afhankelijk van het doel van deze uitbesteding van werkzaamheden, worden door ons persoonsgegevens verstrekt aan deze bedrijven. Met deze bedrijven maken wij schriftelijke afspraken over het gebruik van en de omgang met uw persoonsgegevens ter waarborging van uw privacy.

  De beveiliging van uw gegevens
  Raetshagen Assuradeuren B.V. neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang.

  Inzage, correctie en verzet
  U kunt ons vragen om een opgave van de (soorten van) persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u op grond van deze opgave van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of niet goed worden verwerkt, kunt u om een correctie vragen of verzet aantekenen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie en verzet schriftelijk voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

  Raetshagen Assuradeuren B.V.
  T.a.v. functionaris gegevensbescherming
  Arcadialaan 36c/d
  1800 AE Alkmaar

  Wijzigingen
  Raetshagen Assuradeuren B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Raetshagen Assuradeuren B.V. waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.